Leveringsvoorwaarden Formzet B.V.

Inhoud

Art. 1: Definities

Art. 2: Toepasselijkheid

Art. 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Art. 4: Offertes, aanbiedingen

Art. 5: Annulering

Art. 6: Prijs

Art. 7: Prijswijzigingen

Art. 8: Betalingsvoorwaarden

Art.9: Wijze van levering;  eigendomsvoorbehoud

Art. 10: Termijn van levering

Art. 11: Onderzoek bij aflevering

Art. 12: Inhoud en wijziging overeenkomst

Art. 13: Zet-, druk- of andere proeven

Art. 14: Afwijkingen

Art. 15: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

Art. 16: Intellectuele eigendom

Art. 17: Eigendom productiemiddelen

Art. 18: Eigendom opdrachtgever/klant/derde, pandrecht

Art. 19: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

Art. 20: Overmacht

Art. 21: Aansprakelijkheid

Art. 22: Geheimhouding

Art. 23: Opschortingsrecht

Art. 24: Elektronische communicatie

Art. 25: Bewijs

Art. 26: Bewaarneming

Art. 27: Overige bepalingen

Art. 28: Toepasselijk recht

Art. 29: laats van uitvoering

Art. 30: Wijziging

Art. 31: Inwerktreding

Art. 32: Reparatieclause nietigheden

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever, klant of derde en Formzet. Gebruikmaking van de diensten van Formzet veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Formzet met opdrachtgever, klant of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

Medewerker / werknemer: een natuurlijk persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Formzet, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Formzet zich jegens een opdrachtgever, klant of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of bepaalde goederen te leveren;

Offerte: het vrijblijvende aanbod door Formzet aan opdrachtgever, klant of derde gedaan;

Opdrachtnemer: Formzet nadat zij de overeenkomst heeft aanvaard. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Formzet, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever, klant of derde de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

Werkzaamheden: alle door Formzet ten behoeve van opdrachtgever, klant of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Formzet zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in het overeenkomst tussen Formzet en opdrachtgever, klant of derde alsmede alle daaruit voor Formzet voortvloeiende werkzaamheden;

Diensten: Alle aan opdrachtgever, klant of derde te leveren of geleverde producten en/of diensten van Formzet, bestaande uit dtp en pre-press faciliteiten in de breedste zin van het woord;

Dagen: alle kalenderdagen;

Opdrachtgever/klant/derde: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Formzet opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

Overmacht: elke van de wil van Formzet onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Formzet of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van het de overeenkomst redelijkerwijs van Formzet niet kan worden gevraagd;

Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

Formzet : Formzet B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27127273.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever, klant of derde en Formzet gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Formzet zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, klant of derde, alsmede op alle daaruit voor Formzet voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot dtp en pre-press faciliteiten in de breedste zin van het woord;

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever, klant of derde zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met Formzet. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor opdrachtgever, klant of derde ook op andere overeenkomsten tussen Formzet en opdrachtgever, klant of derde van toepassing zijn.

3. Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Formzet gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Formzet en opdrachtgever, klant of derde komt tot stand op het moment dat opdrachtgever, klant of derde akkoord gaat met een offerte of met een opdrachtbevestiging van Formzet.

2. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen overeenkomst wordt gesloten en/of geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4: Offertes, aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Formzet niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, klant of derde.

2. Aanbiedingen van Formzet zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever, klant of derde gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

3. Aanvragen voor dienstverlening via Formzet worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

Artikel 5: Annulering

1. De opdrachtgever, klant of derde is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Formzet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Formzet ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Formzet geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Formzet reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 15 is niet mogelijk.

3. Formzet behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 6: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. De prijs die Formzet voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 7: Prijswijzigingen

1. Formzet is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, half- fabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheids- heffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatie- dragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of data- bestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever, klant of derde aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever, klant of derde die Formzet tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijker- wijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. Formzet is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever, klant of derde wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Formzet zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie -althans niet wezenlijk- van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever, klant of derde de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als hiervoor bedoeld is de opdrachtgever, klant of derde in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Formzet is vereist.

2. Formzet is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

3. De opdrachtgever, klant of derde is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Formzet zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Formzet te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Formzet daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Formzet tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever, klant of derde niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. Formzet is bevoegd deze rente met 1% per maand te verhogen, over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever, klant of derde zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever, klant of derde naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 40,00.

Artikel 9: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Formzet zijn bedrijf uitoefent.

2. Formzet is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De opdrachtgever, klant of derde is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Formzet te leveren zaken. De opdrachtgever, klant of derde zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Formzet bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door Formzet aan de opdrachtgever, klant of derde geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever, klant of derde al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, klant of derde, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever, klant of derde draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Formzet door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. Formzet is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever, klant of derde.

Artikel 10: Termijn van levering

1. Een door Formzet opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Formzet is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever, klant of derde hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van Formzet aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever, klant of derde wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 13 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Formzet in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productie- capaciteit.

3. De opdrachtgever, klant of derde is bij de uitvoering van de overeenkomst door Formzet gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Formzet mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Formzet, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 7 en door het in achtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 13 en de leden 1 en 2 van artikel 19 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever, klant of derde van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 8 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever, klant of derde in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Formzet nodig is. Formzet is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever, klant of derde dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Formzet de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 11: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever, klant of derde is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Formzet de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Formzet er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.

De opdrachtgever, klant of derde dient het hiervoor bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 dagen na aflevering.

2. Formzet is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever, klant of derde in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever, klant of derde als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Formzet voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van Formzet geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever, klant of derde het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever, klant of derde het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 12: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever, klant of derde draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Formzet niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever, klant of derde daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissie- media.

Artikel 13: Zet-, druk- of andere proeven

1. De opdrachtgever, klant of derde is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Formzet ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Formzet terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever, klant of derde geldt als erkenning dat Formzet de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. Formzet is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever, klant of derde goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever, klant of derde vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 14: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

– oplage tot 20.000 eenheden: 10%

– oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkings- drukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de algemene leverings- voorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Formzet ter inzage. Formzet zal de opdrachtgever, klant of derde op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door Formzet gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Formzet ter inzage. Formzet zal de opdrachtgever, klant of derde op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 15: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

1. De opdrachtgever, klant of derde garandeert Formzet, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever, klant of derde ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, data- bestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever, klant of derde vrijwaart Formzet zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Formzet bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Formzet door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Formzet de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Formzet steeds de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

4. De door Formzet volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulp- middelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteurs- recht of andere wettelijke bescherming voor Formzet bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5. De opdrachtgever, klant of derde verkrijgt na levering door Formzet het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Formzet in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 17: Eigendom productiemiddelen

1. Alle door Formzet vervaardigde zaken zoals productie- middelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macro- montages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempel- platen en randapparatuur, blijven het eigendom van Formzet, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

2. Formzet is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever, klant of derde af te geven.

3. Formzet is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever, klant of derde te bewaren. Indien Formzet en de opdrachtgever, klant of derde overeenkomen dat deze zaken door Formzet zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Formzet instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 18: Eigendom opdrachtgever/klant/derde, pandrecht

1. Formzet zal de door de opdrachtgever, klant of derde in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever, klant of derde tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever, klant of derde dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De opdrachtgever, klant of derde is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Formzet van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever, klant of derde dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Formzet worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever, klant of derde Formzet op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De opdrachtgever, klant of derde verleent Formzet pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Formzet door hem in de macht van Formzet worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, klant of derde in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Formzet verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever, klant of derde met Formzet is overeengekomen, dat de opdrachtgever, klant of derde materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever, klant of derde zal hiertoe instructies van Formzet vragen.

2. De opdrachtgever, klant of derde is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever, klant of derde zal hiertoe de opgave van Formzet vragen. De opdrachtgever, klant of derde staat er voor in, dat Formzet een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Formzet houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3. Formzet is niet gehouden de van de opdrachtgever, klant of derde ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4. Formzet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Formzet onvoorzienbare verwerkings- moeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever, klant of derde aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Formzet getoonde monster en de later door de opdrachtgever, klant of derde voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

5. Formzet staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever, klant of derde niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Formzet noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever, klant of derde ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever, klant of derde is gehouden Formzet op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

8. Formzet is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever, klant of derde aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever, klant of derde is op verzoek van Formzet gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij Formzet af te halen.

Artikel 20: Overmacht

1. Tekortkomingen van Formzet in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van Formzet in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stop- zetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie- opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoer- beperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet- levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Formzet toe te rekenen en geven de opdrachtgever, klant of derde geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

3. Indien Formzet door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Formzet tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens opdrachtgever, klant of derde is gehouden.

4. Een niet aan Formzet toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

5.  Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Formzet, noch opdrachtgever, klant of derde de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Formzet tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Formzet  jegens opdrachtgever, klant of derde tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

6. Formzet, is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

1. Formzet is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever, klant of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Formzet dan wel door Formzet ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

2. Formzet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever, klant of derde de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. Formzet is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever, klant of derde.

4. Formzet is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever, klant of derde ontvangen en door Formzet te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever, klant of derde Formzet niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien Formzet terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever, klant of derde c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever, klant of derde hem terzake volledig vrijwaren en Formzet alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

6.Indien Formzet, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Formzet voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst of twee maal het factuurbedrag van het totaal van de afgelopen 3 maanden, zulks te allen tijde met een maximum van €750,-.

7. Opdrachtgever, klant of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Formzet heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 22: Geheimhouding

1. Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

2. Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 23: Opschortingsrecht

1. Indien opdrachtgever, klant of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Formzet gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, klant of derde wordt opdrachtgever, klant of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Formzet het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Formzet de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op opdrachtgever, klant of derde dadelijk en ineens opeisbaar.

2. Opdrachtgever, klant of derde is gehouden Formzet onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 23.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan klant of derde zijn verplichtingen jegens Formzet niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie dat voor Formzet van belang is.

Artikel 24: Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Formzet en opdrachtgever, klant of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Formzet en opdrachtgever, klant of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Formzet als opdrachtgever, klant of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 25: Bewijs

1. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Formzet  gesloten overeenkomsten zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen - administratieve gegevens van Formzet beslissend.

2. Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen opdrachtgever, klant of derde en Formzet de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 26: Bewaarneming

1. Formzet bewaart haar diensten en/of producten tot 30 dagen na opleveringsdatum. Na deze termijn worden alle bestanden onherroepelijk verwijderd en is het niet meer mogelijk deze bestanden en welke vorm dan ook op te leveren aan de opdrachtgever, klant of derde.

Artikel 27: Overige bepalingen

1.  Opdrachtgever, klant of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, klant of derde, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, klant of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.

2. Indien Formzet haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeengekomen overeenkomsten.

Artikel 28: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen Formzet en de opdrachtgever, klant of derde wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen tussen partijen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Den Haag.

Artikel 29: Plaats van uitvoering

1. De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Formzet, zijnde Zoetermeer.

Artikel 30: Wijziging

1. Formzet is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Formzet zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 31: Inwerkingtreding

1. Deze algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van  21-10-2015.

Artikel 32: Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.